دنیای اقتصاد

دنياي اقتصاد- مديريت شهري تهران طرحي را به شوراي شهر پيشنهاد كرده كه به موجب آن براي ساختمان‌هاي ساخته شده در حريم پايتخت به جاي تخريب، تصميم جديدتري اتخاذ شده است.